സഡാക്കോ കൊക്ക് നിർമ്മാണം#SADAKO CRANES#EASY PAPER CRAFT#T.R.THARADEVI

  PADANAVEEDU teachers' club
1769   146.3K  

പഠനവീട് ടീച്ചേഴ്‌സ് ക്ലബ്ബ് #sadako sasaki cranes #sadako cranes #cranes #1000 cranes #paper cranes #waste paper cranes #waste paper craft #easy paper origami #paper origami #origami cranes #സഡാക്കോ കൊക്കുകൾ # കൊക്ക് നിർമ്മാണം # പേപ്പർ കൊക്കുകൾ # ഹിരോഷിമ

Tagi:
Paper  Easy  Craft  


സഡാക്കോ കൊക്ക് നിർമ്മാണം#SADAKO CRANES#EASY PAPER CRAFT#T.R.THARADEVI
Logowanie by zostawić komentarz